Gréckokatolícka cirkev farnosť Ďačov
Kalendár
Dnes je: Nedeľa
29. marec. 2020

Sviatok má:
dnes: Miroslav
zajtra: Vieroslava
pozajtra: Benjamín
včera: Soňa

IP:3.235.66.217.
ec2-3-235-66-217.compute-1.amazonaws.com
Hlavné menu
MenuMaker produced NavBar
Gréckokatolícky magazín

TV - naživo
gréckokatolícky magazín

Biblia
Nový zákon
Nový zákon

Starý zákon
Starý zákon
Ďačov mapa

Letecký pohľad Ďačov
Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
TV vysielania
Vitajte na oficiálnej stránke
Gréckokatolíckej cirkvi - farnosť Ďačov

Sláva Isusu Christu!


Dekrét Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí Prot. N. 154/20
Informácie

KONGREGÁCIA PRE BOŽÍ KULT A DISCIPLÍNU SVIATOSTÍ

Prot. N. 154/20

DEKRÉT

v čase Covid-19 (II)

Berúc do úvahy rýchle šírenie sa pandémie Covid-19 a tiež pripomienky prichádzajúce z biskupských konferencií ponúka táto kongregácia aktualizáciu všeobecných usmernení a odporúčaní, ktoré biskupom zaslala v predošlom dekréte z 19. marca 2020.

Keďže termín Veľkej noci nemožno posunúť, v krajinách postihnutých chorobou, kde sa predpokladajú obmedzenia ohľadom zhromažďovania a pohybu osôb, biskupi a kňazi nech slávia obrady Veľkého týždňa bez účasti ľudu a na vhodnom mieste, vyhnúc sa koncelebrácii a vynechajúc znak pokoja.

Veriaci nech sú upozornení na hodinu, kedy obrady začínajú, aby sa mohli pripojiť k modlitbe vo svojich príbytkoch. Možno tiež využiť telekomunikačné prostriedky vysielajúce v priamom prenose, nie zo záznamu. V každom prípade je dôležité venovať náležitý čas modlitbe a využívať predovšetkým liturgiu hodín.

Biskupské konferencie a jednotlivé diecézy nech nezabúdajú ponúknuť prostriedky napomáhajúce rodinnú a osobnú modlitbu.

1. Kvetná nedeľa. Pamiatka vstupu Pána do Jeruzalema nech sa slávi v posvätnej budove; v katedrálnom chráme nech sa použije druhá forma stanovená v Rímskom misáli, vo farských kostoloch a na iných miestach tretia forma.

2. Omša svätenia olejov. Na základe posúdenia konkrétnej situácie v rôznych krajinách môžu dať biskupské konferencie usmernenia ohľadom jej eventuálneho presunutia na iný termín.

3. Zelený štvrtok. Umývanie nôh, ktoré je fakultatívne, sa vynechá. Na záver omše Pánovej večere sa vynechá aj procesia a Najsvätejšia sviatosť sa uchová vo svätostánku. V tento deň sa výnimočne udeľuje kňazom fakulta sláviť omšu bez účasti ľudu na vhodnom mieste.

4. Veľký piatok. V spoločnej modlitbe nech sa biskupi postarajú o to, aby pripravili osobitný úmysle za tých, ktorí sa nachádzajú v situácii bezradnosti, za chorých a zomrelých (porov. Rímsky misál). Poklona svätému krížu prostredníctvom bozku je vyhradená len celebrantovi.

5. Veľkonočná vigília. Nech sa slávi výlučne v katedrálnych a farských kostoloch. Pokiaľ ide o krstnú liturgiu, zachová za len obnova krstných sľubov (porov. Rímsky misál).

Semináre, kňazské kolégiá, kláštory a rehoľné komunity nech sa riadia inštrukciami tohto dekrétu.

Prejavy ľudovej zbožnosti a procesie, ktoré obohacujú dni Veľkého týždňa a Veľkonočného trojdnia môžu byť podľa zváženia diecézneho biskupa presunuté na iné vhodné dni, napríklad 14. a 15. septembra.

De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020.

V sídle Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, 25. marca 2020, na slávnosť Zvestovania Pána

Kardinál Robert Sarah

prefekt

            Arthur Roche

       arcibiskup sekretár

Autor: o.Jan - Nedeľa, 29.03. 2020 - 18:34:08 (0 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 8968 bajtov | Hodnotenie: 0)
Prosby do suhubej ekténie v čase nákazlivej choroby
Modlidby

Prosby do suhubej ekténie v čase nákazlivej choroby

Láskavý Pane, Ty nechceš smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Zmiluj sa nad svojimi služobníkmi trpiacimi epidémiou. Zastav ich chorobu, odstráň všetko utrpenie a bolesť. Vystri svoju mocnú ruku a ako Jairovu dcéru zodvihni ich z lôžka bolesti a učiň ich zdravými. Prosíme Ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov, tak naše oči s vierou hľadia k Tebe Pane a úpenlivo Ťa prosia, zhliadni na nás a ako Všemocný osloboď svojich služobníkov od nákazlivej choroby a nešťastia. Prosíme Ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Pane, Bože náš, zhliadni na svojich služobníkov lekárov, zdravotníkov, laboratórnych pracovníkov, lekárnikov a všetkých, ktorí pomáhajú v boji s nákazlivou chorobou, aby vedení Tvojím Svätým Duchom, videli vo svojich pacientoch a vo všetkých trpiacich Teba, ktorý ich prosíš o pomoc a starostlivosť. Prosíme Ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

S bázňou a chvením, my nehodní služobníci, padáme pred Tebou a ako Bohu Ti prinášame svoje prosby a voláme: Posilni našu vieru v Tvoju neustálu prítomnosť v našom živote, že nás neopúšťaš ani pod ťarchou nášho kríža. Zbav svojich služobníkov každého strachu, nešťastia a všetkých bied, aby sa Tvoj ľud mohol tešiť a radovať z Tvojej moci a slávy. Prosíme Ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Autor: o.Jan - Nedeľa, 29.03. 2020 - 18:26:55 (1 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 2690 bajtov | Hodnotenie: 0)
Dekrét Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí Prot. N. 153/20
Informácie

KONGREGÁCIA PRE BOŽÍ KULT A DISCIPLÍNU SVIATOSTÍ

Prot. č. 153/20

Dekrét

v čase Covid-19

V náročnom čase, ktorý prežívame kvôli pandémii Covid-19, berúc do úvahy prípady nemožnosti sláviť spoločne liturgiu v chráme podľa indikácií biskupov pre oblasti ich kompetencie, prišli na túto kongregáciu žiadosti týkajúce sa blížiacich sa Veľkonočných sviatkov. V tomto smere sa biskupom ponúkajú všeobecné inštrukcie a niektoré návrhy.

1 - Ohľadom dátumu Veľkej noci.

Srdce liturgického roka, Veľká noc, nie je len jedným zo sviatkov: slávi sa v rozmedzí troch dní, Veľkonočného Trojdnia, ktorému predchádza štyridsaťdenný pôst, a je korunovaná Zoslaním Ducha Svätého: nemôže byť teda presunutá. 

2 - Omša svätenia olejov.

Zhodnotiac konkrétne prípady v jednotlivých krajinách, biskup má fakultu ju preložiť na neskorší dátum.

3. Usmernenia pre Veľkonočné Trojdnie.

Kde občianska a cirkevná autorita ustanovila obmedzenia, nech sa dodrží nasledovné.

Biskupi dajú usmernenia, dohodnuté s biskupskou konferenciou, nech v katedrálnom kostole a vo farských kostoloch, aj keď bez fyzickej účasti veriacich, biskup a farári slávia liturgické tajomstvá Veľkonočného Trojdnia, oznámiac veriacim hodinu začiatku takým spôsobom, aby sa mohli zjednotiť v modlitbe vo svojich príbytkoch. V tomto prípade sú nápomocné komunikačné prostriedky v priamom prenose, nie však z nahrávky. 

Biskupská konferencia a jednotlivé diecézy nech ponúknu pomôcky, ktoré napomôžu osobnej modlitbe a modlitbe v rodinách.

Na Zelený štvrtok, v katedrálnych a farských kostoloch, v miere reálnej možnosti stanovenej tým, komu prislúcha táto povinnosť, kňazi vo farnosti môžu koncelebrovať Večeru Pánovu; výnimočne sa udeľuje všetkým kňazom fakulta sláviť v tento deň na vhodnom mieste svätú omšu bez účasti ľudu. Umývanie nôh, ktoré je len fakultatívne, sa vynechá. Na záver svätej omše Pánovej večere sa vynechá procesia a Najsvätejšia sviatosť sa uloží do bohostánku. Kňazi, ktorí nemajú možnosť sláviť omšu, nech sa namiesto toho pomodlia vešpery (por. Liturgia Horarum).

Na Veľký Piatok, v katedrálnych a farských kostoloch, v miere reálnej možnosti stanovenej tým, komu prislúcha táto povinnosť, biskup a farár slávia obrady Utrpenia Pána. V spoločnej modlitbe nech sa biskup postará o zaradenie osobitného úmyslu za chorých, mŕtvych, a tých, ktorí sa nachádzajú v situácii stratenia [zblúdenia] (por. Missale Romanum, pag. 314, č. 13).

Veľkonočná nedeľa.

Vigília Veľkej noci: slávi sa len v katedrálnych a farských kostoloch, v miere reálnej možnosti stanovenej tým, komu prislúcha táto povinnosť. Na začiatok vigílie sa vynechá zapaľovanie ohňa, zapáli sa svieca, vynechá sa procesia, a prednesie sa veľkonočný chválospev (Exultet). Nasleduje "Liturgia Slova". Čo sa týka "Liturgie krstu", iba sa obnovia krstné sľuby (por. Missale Romanum, str. 371, č. 55). Nasleduje "Liturgia eucharistie". 

Tí, ktorí sa nijakým spôsobom nemôžu zjednotiť na Veľkonočnej Vigílii slávenej v kostole, nech sa pomodlia Ofícium čítaní určené pre Veľkonočnú nedeľu (por. Liturgia Horarum).

Čo sa týka kláštorov, seminárov a rehoľných spoločenstiev, nech rozhodne diecézny biskup.

Prejavy ľudovej zbožnosti a procesie, ktoré obohacujú dni Svätého týždňa a Veľkonočného Trojdnia, môžu byť podľa úsudku diecézneho biskupa presunuté na iné vhodné dni, napríklad 14. a 15. septembra.

De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum hanno 2020.

V sídle Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, 19. marca 2020, na sviatok sv. Jozefa, patróna univerzálnej Cirkvi

Robert kardinál Sarah, prefekt

Arthur Roche, arcibiskup sekretár

Autor: o.Jan - Nedeľa, 29.03. 2020 - 18:21:18 (2 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 9086 bajtov | Hodnotenie: 0)
Medžugorie 38 rokov zjavení - 5.časť z piatich
Videá
Autor: o.Jan - Nedeľa, 29.03. 2020 - 17:42:01 (0 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 195 bajtov | Hodnotenie: 0)
Medžugorie 38 rokov zjavení - 4.časť z piatich
Videá
Autor: o.Jan - Nedeľa, 29.03. 2020 - 17:40:23 (0 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 195 bajtov | Hodnotenie: 0)
Medžugorie 38 rokov zjavení - 3.časť z piatich
Videá
Autor: o.Jan - Nedeľa, 29.03. 2020 - 17:39:53 (0 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 195 bajtov | Hodnotenie: 0)
Medžugorie 38 rokov zjavení - 2.časť z piatich
Videá
Autor: o.Jan - Nedeľa, 29.03. 2020 - 17:39:29 (0 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 195 bajtov | Hodnotenie: 0)
Medžugorie 38 rokov zjavení - 1.časť z piatich
Videá
Autor: o.Jan - Nedeľa, 29.03. 2020 - 17:39:12 (0 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 195 bajtov | Hodnotenie: 0)
Vo Fatime bolo zasvätených 24 krajín
Informácie

Vo Fatime bolo zasvätených 24 krajín Ježišovi a Panne Márii uprostred pandémie koronavírusu

Katolícka tlačová agentúra, 26. marca 2020, FATIMA, Portugalsko

Dvadsaťštyri krajín bolo v stredu zasvätených svätému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie vo svätyni Panny Márie z Fatimy v Portugalsku.

Na slávnostnom ceremoniáli 25. marca, ktorý zahŕňal modlitbu ruženca a litánie, v ktorých sa vzýva a prosí Panna Mária, aby sa prihovárala za chorých, obnovil Fatimský biskup, kardinál Antonio Marto zasvätenie Portugalska a Španielska Ježišovi a Márii a pridal 24 ďalších krajín.

V reakcii na globálnu pandémiu koronavírusu portugalská biskupská konferencia minulý týždeň oznámila, že večer 25. marca zasvätí Portugalsko Kristovi a Márii. Krátko po tomto oznámení španielska biskupská konferencia požiadala, aby bola ich krajina zasvätená v rovnakej  liturgii.
Portugalskí biskupi následne pozvali aj iné národné biskupského konferencie, aby doplnili aj svoje národy.
Okrem Španielska a Portugalska je ďalších 22 krajín zasvätených na žiadosť ich príslušných biskupských konferencií: Albánsko, Bolívia, Kolumbia, Kostarika, Kuba, Slovensko, Guatemala, Maďarsko, India, Mexiko, Moldavsko, Nikaragua, Panama, Paraguaj,  Peru, Poľsko, Keňa, Dominikánska republika, Rumunsko, Tanzánia, Východný Timor a Zimbabwe.

Kardinál sa tiež modlil za „deti, starších a za najzraniteľnejšie osoby“ a prosil blahoslavenú Pannu Máriu, aby „utešila lekárov, zdravotné sestry, zdravotníckych pracovníkov a dobrovoľných opatrovateľov. Posilni naše  rodiny a posilni nás v občianstve a solidarite. “

Počas svojho príhovoru kardinál pripomenul, že svätí Francisco a Jacinta Marto, pastierikovia, ktorým sa v rokoch 1916 a 1917 zjavila Panna Mária, zomreli ako obete španielskej pandémie chrípky.

Kardinál Marto sa modlil za to, aby sa malí svätí prihovárali za všetkých „chorých ľudí, ktorí v súčasnosti hlboko zakusujú samotu, izoláciu, ktorým sú vystavení.“

Vo vyhlásení portugalská biskupská konferencia uviedla, že pred 36 rokmi, 25. marca 1984, pápež sv. Ján Pavol II. zasvätil celý svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

V Španielsku zomrelo na koronavírus viac ako 3 600 ľudí, zatiaľ čo v Portugalsku bolo infikovaných takmer 3 000 a takmer 50 ľudí zomrelo. Viac ako 21 000 ľudí zomrelo po celom svete v dôsledku nového koronavírusu.

Zdroj: ncregister, Obrázok: tamtiež

Autor: o.Jan - Nedeľa, 29.03. 2020 - 17:32:17 (1 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 5609 bajtov | Hodnotenie: 0)
Počet katolíkov celosvetovo narastá, presahuje 1,3 miliardy
Informácie

Počet katolíkov celosvetovo narastá, presahuje 1,3 miliardy

Ústredný štatistický úrad Katolíckej cirkvi zverejnil štatistické údaje aktualizované k roku 2018, ktoré ukazujú mierny rast počtu katolíkov celosvetovo. Počet kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok síce celkovo klesá, ich prírastky však vidno v Afrike a Ázii.

Ako uvádza štatistický úrad Svätej stolice, medzi rokmi 2013 – 2018 bol na piatich kontinentoch zaznamenaný asi 6% nárast počtu pokrstených katolíkov, ktorý sa celkovo zvýšil z 1,254 miliardy na 1,329 miliardy, čo predstavuje zvýšenie o 75 miliónov ľudí.

Z celkového počtu katolíkov vo svete žije 48% v Amerike, 22% v Európe a 11% v Ázii, kde došlo k mimoriadnemu nárastu. Od roku 2018 tvoria katolíci necelých 18% svetovej populácie.

Štatistický úrad zaznamenal, že v rokoch 2013 až 2018 sa zvýšil počet biskupov o takmer 4%:  z 5173 na 5377.

Napriek celkovému nárastu katolíkov, klesol počet katolíckych kňazov, celosvetovo o 0,3%. Pri detailnejšom náhľade sa v rokoch  2013 – 2014 počet kňazov zvýšil o 1400, avšak pokles nastal medzi rokmi 2016 – 2018.

Pokles kňazských a rehoľných povolaní sa Ázie a Afriky nedotkol

Napriek tendencii klesania kňazských a rehoľných povolaní vo svete, zvýšil sa počet povolaní v krajinách Afriky (o 14%) a Ázie (o 11%). V Amerike je počet stabilný, v Európe je pokles o viac ako 7% a v Oceánii tiež pokles niečo nad 1%. V silnom rozvoji je počet stálych diakonov vo svete, ktorý narástol o 10%, pokračuje však pokles rehoľníkov - nekňazov (o 8%).

Významne klesajúca je aj dynamika povolaní v ženských reholiach, celkovo s úbytkom 7,5%, stále medzi rokmi 2013 – 2018. Pokles 15% zaznamenala Európa, 14% Oceánia a 12% Amerika. Naopak v Afrike a Ázii je jednoznačne silný nárast, v krajinách Afriky presahuje 9% a v ázijských krajinách je pod 3%.

Na záver svojej správy vatikánsky Ústredný štatistický úrad Katolíckej cirkvi uviedol aj počet kandidátov na kňazstvo, ktorý celosvetovo klesol z 118 251 v roku 2013 na 115 880 v roku 2018. S výnimkou Afriky postihuje tento pokles všetky kontinenty, z najväčšej časti je to Európa (až  o 16%) a Amerika (pokles o 9%). Afrika naopak vykazuje 16-percentný nárast.

-mh-

28 marca 2020, 19:43 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Nedeľa, 29.03. 2020 - 17:23:41 (2 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 5719 bajtov | Hodnotenie: 0)
1525 článkov (153 stránok, 10 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 28.08.2012

[ Viac ]
Počet ľudí na stránke
Spolu: 23
CP Ďačov
Cest. poriadok Ďačov

Stránka obce Ďačov
Obec Ďačov
Ankety
Ako sa Vám pačí naša WEB stránka?

Slabá
Pekná
Veľni peknáVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 647
Web kamery
 
Viac web kamier
Počasie
Predpoveď počasia : www.meteo.sk
Fáza mesiaca

SATELIT
Odkazy na WEB stránky

Webhosting WebSupport
Hosting s ľudským prístupom

Oficiálna stránka katolíckej cirkvi na Slovensku
Oficiálna stránka katolíckej cirkvi na Slovensku

Obec Milpoš
Oficiálna stránka obce Milpoš

Obec Ďačov
Oficiálne stránky obce Ďačov

MOSRZ Sabinov
Miestná organizácia SRZ Sabinov

Mesto Sabinov
Mesto Sabinov kde sa dobre žije

Mesto Lipany
Mesto Lipany

Krehlík Ján
Súkromné stránky Ján Krehlik

Klub Nemecký obrovitý strakáč a Český strakáč
Klub chovateľov nemecký obrovitý strakáč a český strakáč

Gymnázium Lipany
Gymnázium Lipany - stránka našej školy

Gréckokatolícke mládežnícke centrum
Gréckokatolícke mládežnícke centrum - Barka v Juskovej Voli.

Gréckokatolícka farnosť Savinov
Gréckokatolícka farnosť Savinov

Gréckokat. arcibiskupstvo Prešov
Gréckokat. arcibiskupstvo Prešov

[ Pozri ZOZNAM ]
KALKULAČKA
Kalkulačka
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Správca stránok: Mgr. Krehlík Ján

©2012
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.38 sekúnd

  Admin
Infor. o registracii domeny